Hoàng Quân tham gia thi công Hệ Thống Thông gió & Hút Khói 07 tầng TTTM Vạn Hạnh Maill.